Justa'sDiet – dietetyk Justyna Sosnowska

 1. Stosowane definicje.
 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.justasdiet.pl/produkty, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów, dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca – Justyna Sosnowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Poradnia dietetyczna Szczęśliwi i zdrowi JustasDiet – Justyna Sosnowska, ul. Wolbromka 18/1B 53-148 Wrocław, NIP 8992922042; REGON 521675335, e-mail: justynasosnowska.dietetyk@gmail.com; telefon: brak
 3. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w przypadku Kupujących administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 4. Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 5. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.justasdiet.pl/produkty
 11. Produkt, jak:
 1. Plik, w tym e-book – plik elektroniczny zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym, w szczególności zapisany w formacie .PDF,
 2. Jadłospis / plan dietetyczny – plik do pobrania w formacie PDF. Produkt jest udostępniany Kupującemu po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy na stronie internetowej pod adresem: www.justasdiet.pl/produkty, Kupujący uzyskuje dostęp na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony, zgodnie z opisem tego Produktu.
 3. Konsultacja online – rozmowa realizowana przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość (aplikacja Google Meet lub ZOOM) w terminie zarezerwowanym przez Kupującego. Sprzedawca udostępnia kalendarz rezerwacji online. Czas trwania, termin i zakres Konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Sklepie, w opisie danej Konsultacji online.
 4. Usługa/Współpraca indywidualna – usługa polegająca na opracowaniu spersonalizowanej diety (w tym indywidualnego jadłospisu), którą Kupujący może wykupić w planie 1 lub 3 miesięcznym. Czas trwania, termin i zakres Współpracy indywidualnej jest z góry określany przed zakupem w Sklepie, na stronie: www.justasdiet.pl/oferta/ .
 5. Karta podarunkowa – znak legitymacyjny, uprawniający do dokonania zakupu w Sklepie na kwotę odpowiednio: 100, 300 lub 500 zł w określonym przy zakupie terminie (dacie ważności Karty podarunkowej). Karty podarunkowe są generowane w formie pliku elektronicznego z kodem, do wykorzystania wyłącznie w Sklepie.
 1. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
 2. Kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
 3. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 4. Reklamacja – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z brakiem zgodności Produktu cyfrowego z umową.
 5. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, w szczególności w celu dostępu do Plików zrealizowanych w Sklepie. W przypadku Produktów cyfrowych, z których specyfiki wynika konieczność założenia Konta na platformie kursowej (dostęp do kursu online lub pobrania e-booka) w celu korzystania z Produktu takie założenie Konta może być wymagane, a dane  do logowania (e-mail) będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.
 6. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 1. Postanowienia ogólne.
 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Sprzedawca nie jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług (VAT).
 4. Sprzedawca wystawia faktury na życzenie Kupującego.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi zgodne z umową.
 6. Dostarczenie Produktów cyfrowych i Usług odbywa się poprzez Internet.
 7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Produktów, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

III. Formy płatności.

 1. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności online  – tj. przedpłaty online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności, według wyboru Kupującego, poprzez:
 1. Przesłanie określonej kwoty przez tradycyjny przelew bankowy na numer rachunku firmowego: 21 1020 5226 0000 6502 0743 8676, Skrót Nazwy Konta: JustasDiet, Nazwa firmy: Poradnia dietetyczna Szczęśliwi i zdrowi JustasDiet – Justyna Sosnowska, Adres: ul. Wolbromka 18/1B 53-148 Wrocław; Nazwa Banku: PKO Bank Polski, Sort Code: 12406960, IBAN: PL21102052260000650207438676, BIC: BPKOPLPW.
 2. dopuszcza się dodanie możliwości płatności przez aplikację woopayments. Możliwość płatności kartą debetową, kredytową, aplikacją Apply.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży.  
 1. Aby zakupić Produkt cyfrowy lub Usługę należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie wybrać Plik, Konsultację online, Współpracę indywidualną, Plan dietetyczny lub Kartę podarunkową, postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
 1. dodanie Produktu lub Usługi do koszyka,
 2. wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
 3. podanie adresu e-mail, do którego następuje przypisanie dostępu do Pliku,
 4. wskazanie danych do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
 5. wybór formy płatności,
 6. akceptacja regulaminu Sklepu (w drodze kliknięcia w odpowiednie okienka tzw. „Checkbox”),
 7. opcjonalnie wyrażenie zgody na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację Usługi przez Sprzedawcę przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy, a także potwierdzenie przez zamawiającego, że rozumie, iż w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeśli przed upływem tego terminu pobierze Plik lub Konsultacja online lub usługa zostanie zrealizowana,
 8. potwierdzenie woli zawarcia umowy poprzez wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równorzędnego.
 1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 2. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Produkt. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca dostarczy Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, w szczególności w formie Regulaminu Sklepu online zapisanego w formie PDF, na podstawie którego doszło do zawarcia umowy, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 5. Sprzedawca dostarczy Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda została przez niego udzielona.
 1. Realizacja Zamówienia.
 1. Dostęp do zakupionego Produktu jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem do pobrania lub z dostępem do Planu dietetycznego, Współpracy indywidualnej, Karty podarunkowej. Są one nieaktywne, aż do momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę.
 1. Dostarczanie Produktów nie jest związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty.
 1. Prawo odstąpienia od umowy.
 1. Konsumentowi oraz Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dotyczącej Produktu lub Usługi przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: justynasosnowska.dietetyk@gmail.com
 5. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 8. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

VII. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest on jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli łącznie:
 1. Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Klienta-Konsumenta,
 2. Konsument lub Klient-Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 3. Konsument lub Klient-Konsument przyjął to do wiadomości,
 4. Sprzedawca przekazał Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku zamówienia Produktu cyfrowego, w tym treści cyfrowej, Konsument lub Klient-Konsument, który w oklicznościach wskazanych w pkt 1 powyżej, pobierze Plik lub zaloguje się do Kursu online lub skorzysta z Konsultacji online przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie, za które jest on zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

VIII. Zgodność Produktu lub Usługi z umową.

 1. Produkt cyfrowy, w tym treść cyfrowa będzie zgodna z umową, jeśli zgodne z umową pozostają w szczególności jej opis, rodzaj, ilość, kompletność, kompatybilność, funkcjonalność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji, jeżeli jest to wymagane dla produktu danego rodzaju.
 2. Oceny zgodności z umową należy też dokonywać biorąc pod uwagę konkretny, szczególny rodzaj treści cyfrowej i tego, czy:
 1. nadaje się do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 2. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju.
 1. W przypadku niezgodności Produktu z umową (zauważenia wad Produktu w terminie do 2 lat od daty dostarczenia lub udostępnienia Produktu) Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, a gdy nie da się Produktu doprowadzić do zgodności z umową lub gdy będzie to połączone z nadmiernymi trudnościami lub niemożliwe do realizacji w rozsądnym terminie, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku niezgodności usługi cyfrowej lub treści cyfrowej z umową Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje żądanie doprowadzenia treści lub usługi cyfrowej do zgodności z umową.
 3. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 5. Jeśli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy lub brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową lub brak zgodności z umową jest istotny to Konsument lub Klient-Konsument może zażądać obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 7. Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami technicznymi niezbędnymi do korzystania ze Sklepu oraz Produktu, w szczególności treści lub usługi cyfrowej, o których mowa w dalszej części Regulaminu.
 8. Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie nie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Klient-Konsumenta i braku jego kompatybilności.
 9. Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezgodność z umową, jeśli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca wyraźnie poinformował Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, że konkretna cecha lub cechy Produktu odbiegają od wymogów zgodności z umową, a następnie Konsument lub Klient-Konsument wyraźnie zaakceptował brak danej cechy lub jej niezgodność, odrębnie dla każdej takiej cechy Produktu.
 10. Dla Produktów dostarczanych w sposób ciągły odpowiedzialność Sprzedawcy trwa przez cały okres dostarczania Produktu.
 11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację z tytułu niezgodności z umową w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiając mu zapoznanie się ze stanowiskiem Sprzedawcy.
 12. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • . imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres, kod pocztowy,
 1. nazwę zakupionego Produktu,
 2. opis reklamacji,
 3. datę ujawnienia się niezgodności Produktu,
 4. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument lub Klient-Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 1. W przypadku odstąpienia od umowy z uwagi na wystąpienie niezgodności z Umową, Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Produkt, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, Konsument lub Klient-Konsument obowiązany jest zwrócić nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy, jeśli taki trwały nośnik był dostarczany do treści cyfrowej.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta a o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Ochrona danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym w celu dostarczenia Produktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności (RODO) dostępnej na stronie: www/justasdiet.pl/politykaprywatnosci/
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów.
 1. Do korzystania ze Sklepu oraz zakupionych Produktów niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
 1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
 2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów JavaScript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 1. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
 • . aktualny system antywirusowy,
 1. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 2. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 3. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,
 4. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu format, jak: .ePUB, .MOBI.
 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Konsument lub Klient-Konsument jest zobowiązany do współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika nie z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Klient-Konsumenta i braku jego kompatybilności.
 3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
 4. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.
 1. Formularz kontaktowy.
 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się skutecznie kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

XII. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta. 

 1. W przypadku Produktu cyfrowego ub Usług, które są udostępniane/realizowane jest na dedykowanej Platformie kursowej lub w aplikacji internetowej, Sprzedawca może automatycznie wygenerować Kupującemu Konto wraz z danymi do logowania lub poprosić o udostępnienie adresu e-mail Kupującego w tym celu, a jego przetwarzanie będzie się odbywało wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.
 2. Założenie Konta jest związane z korzystaniem z Produktów dostępnych w Sklepie, np. w celu pobrania Plików, uzupełnienia ankiety w ramach współpracy indywidualnej, etc.
 3. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 4. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 5. W przypadku Konta wymaganego w celu pobrania Pliku lub zapewnienia dostępu Kupującemu do treści cyfrowych udostępnionych na Platformie kursowej, Konto wygasa po upływie terminu, zgodnego z okresem, na jaki udostępniono Kupującemu dany Produkt.
 6. Kupujący, który dokonał dobrowolnej rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą dobrowolnego Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

XIII. Newsletter.

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
 7. Konsument oraz Klient-Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia newslettera.

XIV. Autorskie prawa majątkowe.

 1. Produkty są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Plików i/lub Kursów przysługują Sprzedawcy lub innemu podmiotowi, z którym Sprzedawca zawarł stosowane umowy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 4. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 5. Kupno Pliku lub Kursu online nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 6. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Pliku lub Kursu online osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 7. W szczególności Kupującemu nie wolno:
 1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesionego na Plik lub Kurs online.
 2. Zwielokrotniać Pliku, Kursu online lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 3. Udostępniać Pliku lub Kursu online innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 4. Najmować i użyczać Pliku lub Kursu online, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
 5. Ingerować w treść i zawartość Pliku lub Kursu online.
 6. Platforma ODR.
 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) [Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Polska, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl].

XVI. Opinie konsumenckie na stronie internetowej Sklepu publikowane przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie opinie o Produktach i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Produktu lub go zakupiły.
 2. Adresy e-mail osób, które wyrażą na to zgodę zostaną udostępnione podmiotowi trzeciemu – CusRev 71-75 Shelton Street, London, WC2H 9J United Kingdom
 3. Przetwarzanie danych w tym celu i udostępnienie podmiotowi trzeciemu informacji o adresie e-mail Kupującego oraz zakupionych przez niego Produktach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody.
 4. Podmiot trzeci niezależnie od Sprzedawcy prześle Kupującemu po realizacji Zamówienia, w terminie, np. 3 dni od zakupu linku umożliwiającego wystawienie opinii.
 5. Kupujący może dokonać dobrowolnie oceny Produktu i/lub Sklepu w terminie, np. 30 dni od otrzymania linku umożliwiającego wystawienie opinii.

 XVII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 3. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Kupujących drogą mailową, wysyłając treść zmienionego Regulaminu na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie, na adresy Kupujących, które posiada, a nadto umieści na stronie Sklepu, z odpowiednim wyprzedzeniem, stosowną adnotację.